NOVINY PRAHY 10
    Čtrnáctideník 10. městské části
 
ARCHIVRočník 2001
6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Ročník 2002
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Ročník 2003
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Ročník 2004
1  2  3  3  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2005
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2006
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2007
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2008
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

string(70) "select titulek, perex, text, autor, soubor from clanek where id='1752'"
?eský skauting oslavil 90. výro?í svého založení

Školní rok za?íná v zá?í a také Junák, svaz skaut? a skautek ?R na Praze 10, zahajuje op?t svou pravidelnou ro?ní ?innost ve svých st?ediscích, oddílech, rojích sv?tlušek, sme?kách vl?at a kmenech rover? a rangers.

Rádi bychom informovali naše ob?any, zejména pak rodi?e d?tí o naší organizaci, co Junák d?lá a jak se ?iní. Okresní rada Junáka Prahy 10 sdružuje 11 st?edisek s tak?ka tisícovkou ?len?. Je z?ejm? na „Desítce“ nejv?tší organizací mládeže. Letos, kdy ?eský skauting oslavuje 90. výro?í svého založení, Junák v rámci své soustavné ?innosti uspo?ádal po?átkem kv?tna pro své nejmenší – sv?tlušky a vl?ata – v hostiva?ském lesoparku okresní kolo sout?že „O totem bratra ná?elníka a stuhu sestry ná?elní“, v níž šesti?lenné kolektivy prokazují ?adu dovedností a znalostí skautského programu. Nejlepší potom postoupili do celopražského kola. Podobn? jako v p?edchozích letech se i letos zú?astnili 15. kv?tna VI. kv?tinového dne Ligy proti rakovin? a za symbolické žluté kvítky vybraly skautky a skauti 232823 K?, z toho nap?. jen 20. st?edisko Pasát 50 tisíc, 92. st?edisko Šíp? ze Zahradního M?sta 46 tisíc. Mimochodem pražští skauti a skautky vybrali letos rekordních 2 237 000 K?. V ?ervnu, kdy na oslavu devadesátiletého jubilea byly na St?eleckém ostrov? a v Trojské zoo ukázkové tábory a jako projev ocen?ní osobnosti zakladatele ?eského skautingu, prof. A. B. Svojsíka bylo ?eskou astronomickou spole?ností z rukou br. Dr. Ji?ího Grygara Junáku slavnostn? p?edáno „Osv?d?ení o jmenování planetky (16706) SVOJSÍK, objevené Dr. P. Pravcem“, se naše st?ediska a oddíly p?ipravovaly na vyvrcholení celoro?ní skautské ?innosti – letní tábory. Organizace na „Desítce“ uskute?nila 30 tábor?, vesm?s t?íned?lních, na území tém?? celé republiky, jichž se zú?astnilo 650 d?tí. Zdárný chod tábor? zajiš?ovalo 145 dosp?lých, bez nárok? na odm?nu, mnozí v ?ase své dovolené. Na vzniklou situaci po katastrofálních záplavách reagovala skupina rover? (nad 15 let) a skautek týdenní výpomocí p?i odstra?ování škod na Praze 7 v oblasti Troje. Krátký vý?et naší ?innosti z poslední doby zdaleka nepostihuje vše to, co obsahují skautské myšlenky a ideály, které p?es všechny zákazy, prod?laná p?íko?í a úskalí ukazují v sou?asném sv?t? svoji trvalou hodnotu, aktuálnost a platnost, pro? jsou pro mnohé tak p?itažlivé. S novým skautským rokem zveme proto do našich ?ad, do našich st?edisek, oddíl?, roj? a sme?ek nové zájemce. Bližší informace m?žete získat u p?edsedy okresní rady, bratra Jaroslava Skoupého, V Nové Hostiva?i 373/22. 102 00, Praha 10, tel. 71961324, u výchovného zpravodaje, Miroslava Beneše, Vyžlovská 3114/26, 10000 Praha 10 – Skalka, tel. 7811356 nebo na el. adrese: skaut.camelot@email.cz.

Autor: (bs)

 


Hledání
Vydává Strategic Consulting s.r.o., připomínky: redakce@p10.cz